Pozor zmena !!!

30.03.2020 14:51

Na základe vyjadrenia Oddelenie riadenia IT zdrojov VS  / Odbor riadenia IT projektov, z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Generálna prokurtúra SR nepovažuje MAS za orgán verejnej moci nebol nám priradený súhlas na overenie výpisu z registra trestov. Preto Vás upozorňujeme, že v prílohe žiadosti o NFP je potrebné doložiť originál alebo overenú kópiu výpisu z registra tretov (nepostačuje udelenie súhlasu na overenie z registra trestov).

 

 

 

 


 

 

 

Kontakt

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
manažérka MAS
Ing. Adriana Rafayová
+421-903-848-785
+421-904-145-036


maspodhoran@gmail.com